www.mlspp.gov.az
Azərbaycanca   English 24.05.2019 - cı il
Xəbər lenti

ƏƏSMN-nin sifarişi ilə 21 rayon və şəhərdə icma əsaslı sosial reabilitasiya mərkəzləri fəaliyyət göstərir                   Fərdi uçot sistemində qeydiyyata alınan əcnəbilərin sayı 45 539 nəfərdir

Qanunvericilik / AR - nın Əmək Məcəlləsi

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
ƏMƏK MƏCƏLLƏSİ
MÜNDƏRICAT
(Fəslin başlanğıcına getmək üçün müvafiq fəslin adının üzərində sol düyməni basın)

BÖLMƏLƏR (Fəsillər)
I. ÜMUMİ NORMALAR (1-2)
II. KOLLEKTİV MÜQAVİLƏ VƏ SAZİŞ (3-6)
III. ƏMƏK MÜQAVİLƏSİ (7-12)
IV. İŞ VAXTI (13-14)
V. İSTİRAHƏT VAXTI VƏ İŞÇİLƏRİN MƏZUNİYYƏT HÜQUQLARI (15-23)
VI. ƏMƏK NORMALARI, ƏMƏYİN ÖDƏNİLMƏSİ NORMALARI, QAYDALARI VƏ TƏMİNATLARI (24-27)
VII. ƏMƏK VƏ İCRA İNTİZAMI (28-29)
VIII. İŞƏGÖTÜRƏNİN VƏ İŞÇİNİN QARŞILIQLI MADDİ MƏSULİYYƏTİ (30-32)
IX. ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ (33-36)
X. QADINLARIN, YAŞI 18-DƏN AZ OLAN İŞÇİLƏRİN VƏ AQRAR SAHƏDƏ ƏMƏK MÜNASİBƏTLƏRİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ (37-39)
XI. ƏMƏK MÜBAHİSƏLƏRİ (40-45)
XII. İŞÇİLƏRİN SOSİAL SIĞORTASI (46)
XIII. YEKUN NORMALAR (47-48)
 
İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI
 
 
 
 
FƏSİLLƏR (Maddələr)
 
I. ÜMUMİ NORMALAR
1. ƏSAS MÜDDƏALAR (1-8)
2. ƏMƏK MÜQAVİLƏSİNİN TƏRƏFLƏRİNİN ƏSAS HÜQUQLARI, VƏZİFƏLƏRİ VƏ ƏMƏK MÜNASİBƏTLƏRİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ SAHƏSİNDƏ ÜMUMİ HÜQUQİ TƏMİNATLARI (9-21)
II. KOLLEKTİV MÜQAVİLƏ VƏ SAZİŞ
3. KOLLEKTİV MÜQAVİLƏ VƏ SAZİŞİN BAĞLANMASININ ÜMUMİ QAYDALARI (22-24)
4. KOLLEKTİV DANIŞIQLAR (25-27)
5. KOLLEKTİV MÜQAVİLƏ (28-34)
6. KOLLEKTİV SAZİŞ (35-41)
III. ƏMƏK MÜQAVİLƏSİ
7. ƏMƏK MÜQAVİLƏSİNİN BAĞLANMASI ƏSASLARI VƏ QAYDASI (42-53)
8. ƏMƏK ŞƏRAİTİ, ƏMƏK FUNKSİYASI VƏ BUNLARIN TƏTBİQİNİ TƏNZİMLƏYƏN HÜQUQ NORMALARI (54-63)
9. İŞÇİLƏRİN VƏ İŞ YERLƏRİNİN ATTESTASİYASININ KEÇİRİLMƏSİNİ TƏNZİMLƏYƏN HÜQUQ NORMALARI (64-67)
10. ƏMƏK MÜQAVİLƏSİNƏ XİTAM VERİLMƏSİNİN ƏSASLARI VƏ QAYDALARI (68-76)
11. ƏMƏK MÜQAVİLƏLƏRİNƏ XİTAM VERİLƏRKƏN İŞÇİLƏRİN TƏMİNATLARI (77-80)
12. ƏMƏK MÜQAVİLƏLƏRİNİN BAĞLANMASI, ŞƏRTLƏRİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ XİTAMININ SƏNƏDLƏŞDİRİLMƏSİ QAYDALARI (81-88)
IV. İŞ VAXTI
13. İŞ VAXTININ NÖVLƏRİ VƏ TƏNZİMLƏNMƏSİ QAYDALARI (89-94)
14. İŞ VAXTININ REJİMİ VƏ İŞ VAXTINDAN ARTIQ VAXTDA İŞİN TƏNZİMLƏNMƏSİ QAYDALARI (95-102)
V. İSTİRAHƏT VAXTI VƏ İŞÇİLƏRİN MƏZUNİYYƏT HÜQUQLARI
15. İSTİRAHƏT VAXTI (103-109)
16. MƏZUNİYYƏT HÜQUQU VƏ ONUN TƏMİN EDİLMƏSİ (110-113)
17. ƏMƏK MƏZUNİYYƏTLƏRİNİN MÜDDƏTLƏRİ (114-121)
18. YARADICILIQ VƏ TƏHSİL MƏZUNİYYƏTLƏRİ (122-124)
19. SOSİAL MƏZUNİYYƏTLƏR (125-127)
20. ÖDƏNİŞSİZ MƏZUNİYYƏTLƏR (128-130)
21. MƏZUNİYYƏT HÜQUQUNUN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ QAYDALARI (131-138)
22. MƏZUNİYYƏT VAXTI ÜÇÜN ƏMƏK HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ QAYDALARI (139-142)
23. ƏMƏK MÜNASİBƏTLƏRİNƏ XİTAM VERİLƏRKƏN MƏZUNİYYƏT HÜQUQUNUN TƏNZİMLƏNMƏSİ QAYDASI (143-146)
  VI. ƏMƏK NORMALARI, ƏMƏYİN ÖDƏNİLMƏSİ NORMALARI, QAYDALARI VƏ TƏMİNATLARI
24. ƏMƏK NORMALARI VƏ İŞƏMUZD QİYMƏTLƏRİ (147-153)
25. ƏMƏYİN ÖDƏNİLMƏSİ NORMALARI (154-171)
26. ƏMƏK HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİNİN FORMALARI, QAYDALARI VƏ ƏMƏK HAQQINDAN TUTULMALAR (172-176)
27. ORTA ƏMƏK HAQQI VƏ ONUN SAXLANILMASI ÜZRƏ TƏMİNATLAR (177-181)
VII. ƏMƏK VƏ İCRA İNTİZAMI
28. ƏMƏK VƏ İCRA İNTİZAMININ TƏMİN EDİLMƏSİ QAYDALARI (182-185)
29. ƏMƏK VƏ İCRA İNTİZAMININ POZULMASINA GÖRƏ İNTİZAM MƏSULİYYƏTİ VƏ ONUN TƏTBİQİ QAYDALARI (186-190)
VIII. İŞƏGÖTÜRƏNİN VƏ İŞÇİNİN QARŞILIQLI MADDİ MƏSULİYYƏTİ
30. İŞƏGÖTÜRƏN VƏ İŞÇİNİN QARŞILIQLI MADDİ MƏSULİYYƏTİNİ MÜƏYYƏN EDƏN HALLAR (191-194)
31. İŞƏGÖTÜRƏNİN İŞÇİYƏ VURDUĞU ZİYANA GÖRƏ MADDİ MƏSULİYYƏTİ VƏ ONUN HƏLLİ QAYDALARI (195-197)
32. İŞÇİNİN İŞƏGÖTÜRƏNƏ VURDUĞU ZİYANA GÖRƏ MADDİ MƏSULİYYƏTİ VƏ ONUN HƏLLİ QAYDALARI (198-206)
IX. ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ
33. ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ NORMALARI, QAYDALARI VƏ PRİNSİPLƏRİ (207-210)
34. ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİNİN HÜQUQİ, TƏŞKİLATİ-TEXNİKİ VƏ MALİYYƏ TƏMİNATI (211-223)
35. İŞÇİNİN ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ HÜQUQUNUN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ ÜÇÜN TƏMİNATLAR (224-234)
36. ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ NORMALARINA VƏ QAYDALARINA ƏMƏL OLUNMASINA NƏZARƏT VƏ İŞƏGÖTÜRƏNLƏRİN MƏSULİYYƏTİ (235-239)
X. QADINLARIN, YAŞI 18-DƏN AZ OLAN İŞÇİLƏRİN VƏ AQRAR SAHƏDƏ ƏMƏK MÜNASİBƏTLƏRİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
37. QADINLARIN ƏMƏK HÜQUQU VƏ ONUN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNDƏ TƏMİNATLARI (240-246)
38. YAŞI 18-DƏN AZ OLAN İŞÇİLƏRİN ƏMƏYİNDƏN İSTİFADƏNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ (248-255)
39. KƏND TƏSƏRRÜFATI MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ İŞÇİLƏRİN ƏMƏK MÜNASİBƏTLƏRİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ (256-258)
XI. ƏMƏK MÜBAHİSƏLƏRİ
40. KOLLEKTİV ƏMƏK MÜBAHİSƏLƏRİ (259-261)
41. KOLLEKTİV TƏLƏBLƏRİN İRƏLİ SÜRÜLMƏSİ VƏ ONLARA BAXILMASI (262-264)
42. KOLLEKTİV ƏMƏK MÜBAHİSƏLƏRİ HƏLLİNİN BARIŞDIRICI ÜSULLARI (265-269)
43. KOLLEKTİV ƏMƏK MÜBAHİSƏLƏRİNİN HƏLLİ MƏQSƏDİ İLƏ TƏTİL HÜQUQUNUN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ (270-286)
44. FƏRDİ ƏMƏK MÜBAHİSƏLƏRİ, ONLARIN TƏRƏFLƏRİ VƏ PREDMETİ (287-293)
45. FƏRDİ ƏMƏK MÜBAHİSƏLƏRİNİN HƏLLİ QAYDALARI (294-303)
XII. İŞÇİLƏRİN SOSİAL SIĞORTASI
46. İŞÇİLƏRİN SOSİAL SIĞORTA OLUNMASININ TƏNZİMLƏNMƏSİ (304-307)
XIII. YEKUN NORMALAR
47. BU MƏCƏLLƏNİN TƏLƏBLƏRİNƏ ƏMƏL OLUNMASINA NƏZARƏT. ƏMƏK QANUNVERİCİLİYİNİN POZULMASINA GÖRƏ MƏSULİYYƏT (308-313)
48. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏK MƏCƏLLƏSİNİN TƏTBİQİ İLƏ BAĞLI HÜQUQİ TƏNZİMLƏMƏ MƏSƏLƏLƏRİ (314-317)  

 

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin tam mətni

 

Videoarxiv
Fotoarxiv
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi regionlarda

© 2011. Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmi internet informasiya resursu.
Müəllif hüquqları qorunur.